Kafshet ne bot - Smotricom bot takaja 4 - 2

Smotricom bot takaja 4 - 2 - Kafshet ne bot

Smotricom bot takaja 4 - 2 1